ArmSCII

亚美尼亚资讯交换标准代码是(英:Armenian Standard Code for Information Interchange,缩写:ArmSCII)是亚美尼亚语字符编码,是由亚美尼亚国家标准 166-97 所定义的单字节编码。

ArmSCII-7
 x0x1x2x3x4x5x6x7x8x9xAxBxCxDxExF
0x 
1x 
2x և։)(»«.՝,-֊՜
3x՛՞ԱաԲբԳգԴդԵեԶզԷէ
4xԸըԹթԺժԻիԼլԽխԾծԿկ
5xՀհՁձՂղՃճՄմՅյՆնՇշ
6xՈոՉչՊպՋջՌռՍսՎվՏտ
7xՐրՑցՒւՓփՔքՕօՖֆ՚ 
ArmSCII-8
 x0x1x2x3x4x5x6x7x8x9xAxBxCxDxExF
0x 
1x 
2xSP!"#$%&'()*+,-./
3x0123456789:;<=>?
4x@ABCDEFGHIJKLMNO
5xPQRSTUVWXYZ[\]^_
6x`abcdefghijklmno
7xpqrstuvwxyz{|}~ 
8x 
9x 
Ax և։)(»«.՝,-֊՜
Bx՛՞ԱաԲբԳգԴդԵեԶզԷէ
CxԸըԹթԺժԻիԼլԽխԾծԿկ
DxՀհՁձՂղՃճՄմՅյՆնՇշ
ExՈոՉչՊպՋջՌռՍսՎվՏտ
FxՐրՑցՒւՓփՔքՕօՖֆ՚ 
字元编码
字元集
早期电信
 • ASCII
 • ISO/IEC 646
 • ISO/IEC 6937
 • T.61
 • sixbit code pages
 • 博多码
 • 摩斯电码
 • 中文电码
ISO/IEC 8859
 • -1
 • -2
 • -3
 • -4
 • -5
 • -6
 • -7
 • -8
 • -9
 • -10
 • -11
 • -12
 • -13
 • -14
 • -15
 • -16
书目使用
 • ANSEL
 • ISO 5426 / 5426-2 / 5427 / 5428 / 6438 / 6861 / 6862 / 10585 / 10586 / 10754 / 11822
 • MARC-8
国家标准
 • ArmSCII
 • CNS 11643
 • GOST 10859
 • GB 18030
 • HKSCS
 • MSCS
 • MISCS
 • ISCII
 • JIS X 0201
 • JIS X 0208
 • JIS X 0212
 • JIS X 0213
 • KPS 9566
 • KS X 1001
 • PASCII
 • TIS-620
 • TSCII
 • VISCII
 • YUSCII
EUC
 • CN
 • JP
 • KR
 • TW
ISO/IEC 2022
 • CN
 • JP
 • KR
 • CCCII
MacOS代码页 (“文字”)
 • 阿拉伯语
 • 中欧
 • 简体中文 / EUC-CN
 • 繁体中文 / Big5
 • 克罗地亚语
 • 西里尔文
 • 梵文
 • Dingbats
 • 波斯语
 • 希腊语
 • 古吉拉特语
 • 古木基文
 • 希伯来语
 • 冰岛文
 • 日文 / ShiftJIS
 • 韩文 / EUC-KR
 • 罗马文
 • 罗马尼亚语
 • 符号
 • 泰文 / TIS-620
 • 土耳其语
 • 乌克兰文
DOS代码页
 • 437
 • 720
 • 737
 • 775
 • 850
 • 852
 • 855
 • 857
 • 858
 • 860
 • 861
 • 862
 • 863
 • 864
 • 865
 • 866
 • 869
 • Kamenický
 • Mazovia
 • MIK
 • Iran System
Windows代码页
 • 874 / TIS-620
 • 932 / ShiftJIS
 • 936 / GBK
 • 949 / EUC-KR
 • 950 / Big5
 • 1250
 • 1251
 • 1252
 • 1253
 • 1254
 • 1255
 • 1256
 • 1257
 • 1258
 • 1361
 • 54936
EBCDIC代码页
 • 37/1140
 • 273/1141
 • 277/1142
 • 278/1143
 • 280/1144
 • 284/1145
 • 285/1146
 • 297/1147
 • 420/16804
 • 424/12712
 • 500/1148
 • 838/1160
 • 871/1149
 • 875/9067
 • 930/1390
 • 933/1364
 • 937/1371
 • 935/1388
 • 939/1399
 • 1025/1154
 • 1026/1155
 • 1047/924
 • 1112/1156
 • 1122/1157
 • 1123/1158
 • 1130/1164
 • JEF
 • KEIS
特定平台
 • ATASCII
 • CDC display code
 • DEC-MCS
 • DEC Radix-50
 • Fieldata
 • GSM 03.38
 • HP roman8
 • PETSCII
 • TI calculator character sets
 • WISCII
 • ZX Spectrum character set
Unicode / ISO/IEC 10646
 • UTF-8
 • UTF-16/UCS-2
 • UTF-32/UCS-4
 • UTF-7
 • UTF-1
 • UTF-EBCDIC
 • GB 18030
 • SCSU
 • BOCU-1
杂项代码页
 • APL
 • Cork
 • HZ
 • IBM code page 1133
 • KOI8
 • TRON
相关主题
 • 控制字符 (C0 C1)
 • CCSID
 • HTML字符编码
 • 字符集探测
 • 中日韩统一表意文字
 • ISO 6429/IEC 6429/ANSI X3.64
 • 乱码
www.zuoweixin.com
问题反馈联系QQ:暂无联系方式,也可发qq邮箱。